Σεμινάρια

IDEA

idea 100

Επίπεδο: Πρώτο
Διάρκεια: 8 ώρες

 details

Το IDEA είναι ένα εργαλείο διερεύνησης αρχείων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από πλήθος ατόμων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων ελεγκτών, λογιστών, αναλυτών και προσωπικού μηχανογράφησης. Αναλύει δεδομένα με πολλαπλούς τρόπους και επιτρέπει την εξαγωγή, τη δειγματοληψία και τη διαχείριση δεδομένων προκειμένου να εντοπιστούν σφάλματα, προβλήματα, εξειδικευμένα ζητούμενα και τάσεις.

Με το IDEA, μπορείτε να αναγνωρίζετε, να προβάλετε, να αναλύετε, να χειρίζεστε, να παίρνετε δείγματα και να εξάγετε αρχεία δεδομένων από σχεδόν οποιαδήποτε πηγή είτε από κεντρικό υπολογιστή είτε από προσωπικούς υπολογιστές. Το IDEA διαθέτει δυνατότητες και χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο προϊόν. Τα χαρακτηριστικά του IDEA σας βοηθούν να εργάζεστε πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά και να προσθέτετε περισσότερη αξία στον οργανισμό και την εργασία σας.

 courseoutline

Ημέρα 1η Θέματα

1: Παρουσίαση του IDEA  

2: Διαχείριση βάσεων δεδομένων

3: Λήψη και εισαγωγή δεδομένων

4: Συμφιλίωση και έλεγχος δεδομένων

5: Απομόνωση ειδικών εγγραφών

6: Προφίλ δεδομένων

7: Εντοπισμός παρατυπιών

8: Δειγματοληψία δεδομένων

9: Έλεγχος αρχείου γενικής λογιστικής

 

Θέματα 2ης ημέρας

10: Χειρισμός και προσθήκη πεδίων

11: Δημιουργία εξισώσεων

12: Χρήση πολλαπλών βάσεων δεδομένων

13: Επεξεργασία αποτελεσμάτων

14: Άσκηση επανάληψης

15: Πρόσθετη εξάσκηση

16: Πρότυπα τεκμηρίωσης

17: Άλλα προϊόντα

18: Πρόσβαση σε πόρους

Request Form

Έντυπο αίτησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου


1000 characters left

 

Αναζήτηση